Dịch vụ xây dựng

Thi công nhà phố hợp phong thủy

Khí là vô hình nhưng lại rất thực tế và gần gũi xung ịii.mh ta. Bản chât của khí chính là các nguồn năng lượng, II111 í-ĩ lượng chính là khới nguồn cùa vũ Li ụ và vạn vật. flirt I1K lượng biến đối từ dạng này sang dạng khác với thiên liiuli vạn trạng. Khí tụ lại thì thành hình, tán ra thì lại UM VI“ khí. Sử dụng các vật khi như tượng, thuv tinh, kim HỊMv có tác dụng ngăn cản, chuyên hướng, hoá giái bản ihfil. hiến đổi trạng thái của khí, cải biến được năng lương n ấ tj ) đó thay đôi được sự tác động của môi trường địa H thiôn nhiên đến con người, kiến trúc, thi công nhà phố.

riiực tế, những công trình nghiên cứu khoa học củng Ilit I rằng, xung quanh mỗi vật thể, và cá con người cũng trường điện từ luôn luôn phát xạ với những tần cường độ khác nhau. Sự tương tác lẫn nhau giữa trường thiên nhiên với con người cũng chính là sự Hhhti tnc của các trường điện từ, điện sinh học trên cơ Hf, Mọt. quá cầu thuỷ tinh rất nhỏ đặt ở một vị trí sẽ ị) Itti lung thay đổi trường điện từ xung quanh nó. Những hiện đại cũng cho thây thuý tinh, thạch anh H ltr tiling thay đổi dòng điện từ trường đi qua nó. Hoặc kim loại đặt tại một vị trí cũng có tác dụng vá phát xạ ra những xung điện từ khi bị những PHMtừ khác hướng đến, chính vì thế nó có tác dụng Hãng lượng, thay đổi vận khí tại vị trí ấy.

Sứ dụng vật khí Phong Thuý là phương pháp chú VÓII đê bài trí, cái biến, hoá giái hung khí và tăng cường nil I khí đem lại may mắn cho ngôi nhà. Nhưng quan trọn hơn cả là việc sử dụng vật khí phái được thực hiện đúI u theo lý luận của thuật Phong Thuý, không được sử dụm bừa bãi. Mặt khác, về mặt Âm Dương, Ngũ Hành cúa nu vật khí cần quán xét cán thận đúng theo học thuyết Ân Dưưng, Ngũ Hành thì vật khí mới phát huy tác dụng tỏi đa. Ví dụ một tượng Quan Công bằng đồng tức thuộc Kim có tác dụng chế hoá khác với một tượng Quan Công bàn gỗ thuộc Mộc và có cách thức sử dụng khác nhau.