Dịch vụ xây dựng

Tầm quan trọng của phong thủy trong tư vấn xây nhà

I) Phong thủy là bộ môn quan sát thầm định sự thuận Ín/Ị) tót xâu cùa đất đai, nơi chôn nào đó. Vì thế khi nói thúy một nơi nào đó tức là quan sát tổng quát địa xem thử khí hậu mưa nắng lũ lụt, nóng lạnh ra .. Iiáng năm Cần lưu ý đất đai (khô cằn hay màu mỡ), A (cao, thấp, bằng phắng, nghiêng, tuột, hay bị đất

• Mi. lu lụt hay không), cây cối {xanh tươi hay tàn tạ), tytr «ỏ I1K trình kiến trúc (cao ốc hay thấp dạng thể chóp Hpiii- ‘•hữ nhật hay dạng nào khác) có sông suối, hồ ao,không? Các đường lộ qua lại thế nào? Có phi Miik, bến cảng, đường xe lửa, tàu điện? Có kênh đào, HI nước, cầu công, chợ búa, sòng bài, trường học, đền ÌÉUII, miếu, am không? Có núi đồi, rừng cáy, ruộng lúa, HnIIIk trại nhà máy, trụ điện cao thế, trạm phát điện, Viin ván. Vì mỗi thứ có tác động ảnh hướng lê khu vực.

!/) Khi muốn tư vấn xây nhà cửa hay cơ sỡ làm ãn lên VI lii nào của vùng đất đó thì cũng phái xem thứ sẽ ớ

gần những cấu trúc vừa kê trên như thê nào. Đối với khoa phong thủy thì ảnh hường tùy đôi tượng xa gần như:

3Đôi với đòn dông, trụ đèn, báng hiệu, vật nhọn cột ông khói… trực chiếu căn nhà thì từ 10 thước tây tni lại là có sức tác động, nếu càng xa càng giảm.

Đôi với rừng cây, núi đồi, sông lớn, biến thì khoảng cách ảnh hưởng tới 10 cây số.

Trong một cảnh quan, một vùng, phương hướng tot xấu khác nhau. Ví dụ nhà ơ phía này đối với ngọn (loi hoặc cao ốc.